WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Doktora grādu pedagoģijā ieguvis Olafs Vronskis

12. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notika promocijas padomes sēde pedagoģijas nozarē, kurā promocijas darbu "Studentu grafiskās kompetences attīstība tēlotājas ģeometrijas studijās" aizstāvēja un doktora grādu ieguva Olafs Vronskis.

Promocijas darba mērķis ir pamatot studentu grafiskās kompetences jēdzienu, izstrādāt tās attīstības kritērijus, rādītājus un līmeņus un pilnveidot tēlotājas ģeometrijas studiju didaktiku, pamatojoties uz kognitīvi konstruktīvo un multimedijos balstītu mācību kognitīvo teoriju.

Pētījuma rezultātā ir izstrādāts grafiskās kompetences attīstības pedagoģiskās kontroles instrumentārijs tēlotājas ģeometrijas studijās, Izstrādāts didaktiskais nodrošinājums, t.sk., tēlotājas ģeometrijas e-studijas, Izstrādāts didaktiskais nodrošinājums, t.sk., mācību līdzeklis, uzdevumu krājums, skolotāja grāmata un e-mācības tehniskās grafikas mācību priekšmetam.

Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, jaunais doktors secina, ka turpmāk būtu jāveic pētījumi par studentu motivāciju, jo tēlotājas ģeometrijas studiju didaktiskais modelis pilnībā izmantojams mērķtiecīgiem, augsti motivētiem studentiem, kuri paši vēlas mācīties, savukārt studentiem ar mācību motivāciju tas izmantojams daļēji, jo viens no kognitīvi konstruktīvās pieejas principiem apliecina, ka students pats aktīvi konstruē savas zināšanas, bet zemu motivēti studenti paši aktīvi to nedara.
Pētījuma bāze ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes 709 pirmā kursa studenti, kuriem studiju programmas paredz noslēguma eksāmenu tēlotājā ģeometrijā. Šādas studiju programmas kopā ir sešas: lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programma, mašīnu projektēšanas un ražošanas studiju programma, kokapstrādes studiju programma, ainavu arhitektūras studiju programma, vides un ūdenssaimniecības studiju programma un būvniecības studiju programma.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.paed., LLU profesore Baiba Briede un Dr.sc.ing., Dr.paed., asoc. prof. Emeritus Ilmārs Žanis Klegeris.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavas pilī.

Informāciju sagatavoja Laura Balamovska.

Lana Janmere
Publicēts: 13.03.2015 09:49llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG