WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Noslēgusies 8. Starptautiskā zinātniskā konference "Lauku vide. Izglītība. Personība"galerija

15., 16. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskajā fakultātē norisinājās 8. Starptautiskā zinātniskā konference "Lauku vide. Izglītība. Personība", kurā ar daudzveidīgiem ziņojumiem uzstājās dalībnieki no deviņām valstīm.
Foto: no TF arhīva

Konferencē piedalījās 70 dalībnieki no Latvijas, Čehijas, Igaunijas, Lietuvas, Nigērijas, Polijas, Somijas, Slovēnijas un Turcijas.

Konferences mērķis bija meklēt risinājumus, apmainīties ar idejām un izcelt aktuālās problēmas par izglītības tendencēm saistībā ar ekoloģiju izglītībā, kompetencēm izglītībā, dzīves kvalitāti mājas vides apstākļos, psiholoģiju, didaktiku inženierzinātnēs, IT lietojumu, karjeras un profesionālo izglītību, kā arī ar svešvalodu mācību metodiku.

Plenārsēdē uzstājās LLU Izglītības un mājsaimniecības institūta direktore, profesore Baiba Briede, iepazīstinot ar institūta pedagoģiskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem 15 gadu laika periodā; Latvijas Univeristātes profesore Rudīte Andersone ar referātu "Izglītības satura reforma ilgtspējīgai attīstībai"; Viļņas Gediminas tehniskās universitātes asociētā profesore Živilė Sedereviciute-Paciauskiene ar referātu "Tehnoloģiju izglītība Lietuvā kā līdzeklis ilgtspējīgas nākotnes veidošanai"; Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes asociētā profesore Marzena Jeżewska-Zychowicz iepazīstināja ar izglītības sistēmu Polijā un nolasīja referātu "Zināšanu par uzturu ietekme uz maizes ēšanas paradumiem".

Pēc plenārsēdes darbs turpinājās septiņās tematiskajās grupās "Ekoloģiskā pieeja izglītībā", "Kompetences izglītībā", "Dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā", "Profesionālās un karjeras izglītības attīstība", "Psiholoģija", "Inženierzinātņu didaktika un IT izmantošana" un "Svešvalodas profesionāliem un akadēmiskiem mērķiem", kurās tika nolasīts 51 referāts un tika demonstrētas 6 plakātu prezentācijas.

Izglītības ekoloģijas jautājumi bija par speciālistu konkurētspējas attīstību, personības pašregulāciju, profesionālo kompetenču pilnveidi, ievērojot tādus aspektus kā karjera, motivācija, attieksme, dzīves vērtības, atbildība.

Konferences darba sekcijā par kompetencēm izglītībā tika apspriesti jautājumi par uz zināšanām balstītas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, kas pamatojas uz kompetencēm balstītu pieeju, problēmu risisnāšanas, sadarbības un komunikācijas un kritiskās domāšanas prasmju attīstību. Svarīga ir arī tolerance starp dažādām sociālām grupām.  Izglītības saturs Latvijā kļūst daudzveidīgāks, diferencētāks un elastīgāks, kas vairāk atbilst mūsdienu vides prasībām un valsts stratēģiskajiem mērķiem un Eiropas politiskajām vadlīnijām. Tika diskutēts arī par profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanas iespējām.

Sekcijā "Dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā" tika diskutēts par iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanas iespējām un par izglītības problēmām skolās Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta ietvaros. Šajā mācību priekšmetā tiek integrētas radošuma un mājražošanas prasmes, kā arī kultūras mantojuma saglabāšana, kas viss kopā tiek virzīts uz dzīves kvalitātes koncepcijas izpratni skolēnos.  

Profesionālās un karjeras izglītības jautājumos pētījumi bija virzīti uz karjeras vadības modeļa izstrādi, izmantojot konstruktīvisma pieeju. Tika analizēti tādi jēdzieni kā darbība, mācīšanās, kompetence, karjeras vadība, nodarbinātība, cilvēkkapitāls, garīgās vērtības, projektu vadība profesionālās un karjeras izglītības kontekstā.

Inženierzinātņu didaktikas darba sekcijā tika diskutēts par IT izmantošanas kompetenču paaugstināšanu studentiem, par matemātikas studiju metodikas uzlabošanu, par datorizēto testu un video materiālu izmantošanu matemātikas mācībās. 

Psiholoģijas darba sekcijā notika diskusijas par korelāciju starp darbinieku apmierinātību ar darbu un psiholoģisko labsajūtu, kā arī par perfekcionisma sekām, atklājot dažus psiholoģiskus traucējumus personības attīstībā. Tika pētīta arī vides faktoru ietekme uz skolēnu uzvedību. 

Darba sekcijā "Svešvalodas profesionāliem un akadēmiskiem mērķiem" tika apspriests pētījums "Autonomā angļu valodas apguve e-studijās pieaugušajiem ilgtspējīgai attīstībai: vērtību transformācija", kas balstās uz ilgtspējīgas attīstības holistisko paradigmu, ar mērķi uzlabot komunikatīvo valodas kompetenci.

Konferenci rīkoja LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūts.

REEP-2015 konferences orgkomitejas vārdā,

Vija Dišlere 

Lana Janmere
Publicēts: 19.05.2015 21:30llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG