WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Zināmi Senāta stipendijas ieguvēji

29. maijā notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Senāta stipendijas komisijas sēde, kurā tika izvērtēti studentu pieteikumi stipendijas saņemšanai nākošajā studiju gadā. Komisija pieņēma lēmumu stipendiju piešķirt Sandrai Lapsiņai, Dairim Ozoliņam un Kristai Tumovai.
Foto: Arnita Lejava-Lembere

Krista Tumova ir no Saldus novada Kursīšu pagasta un studē Lauku inženieru fakultātes maģistrantūras studiju programmas "Būvzinātne" 1. kursā. Iepriekšējā studiju gadā K. Tumova absolvējusi LLU studiju programmu "Zemes ierīcība", iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu, līdz ar to arī pašreiz studē būvzinātnes apakšprogrammā "Ģeodēzija". Turklāt pēc maģistra grāda iegūšanas plāno turpināt studijas doktorantūrā.

Studente spējusi apvienot studijas ar nopietnu zinātniski pētniecisko darbu un sabiedriskajām aktivitātēm. Par savu izstrādāto diplomprojektu "Latvijā darbojošos bāzes staciju vertikālā un horizontālā stabilitāte" ieguvusi  Latvijas Mērnieku biedrības diplomu par labāko diplomprojektu. Tā rezultātus arī prezentējusi Starptautiskajā studentu konferencē "Students on their Way to Science".

Savukārt K. Tumovas dzīvē nopietna vieta atvēlēta mūzikai, tāpēc jau kopš pamatstudiju 1.kursa viņa dzied LLU sieviešu korī "Liepa", kas 2015.gada 11.martā atzīmēja 65 gadu jubileju. Kora jubilejā studente saņēmusi arī LLU rektores I.Pilveres pateicības rakstu par ieguldījumu kora skanējumā.

Sandra Lapsiņa ir rīdziniece un studē Veterinārmedicīnas fakultātes studiju programmas "Veterinārmedicīna" 5. kursā. Studente aktīvi darbojas gan zinātnē, gan sportā, turklāt vienmēr cenšas piedalīties arī LLU reprezentācijas pasākumos. Par sevi viņa stāsta: "Esmu novērtējusi iespēju studēt veterinārmedicīnu un esmu centusies LLU pārstāvēt un reprezentēt, kur vien man ir bijusi šāda iespēja. Izjūtu pateicību universitātei un savas ārpusstudiju aktivitātes nekad neesmu izjutusi kā traucēkli sasniegt labus rezultātus profesionālajā jomā – mana vidējā svērtā atzīme nav bijusi zemāka par 8 ballēm. Šo piecu gadu laikā arvien vairāk sajūtu zinātnes un akadēmiskās karjeras aicinājumu. Jūtu, ka man izdodas un patīk kursabiedriem un jaunāko kursu studentiem izskaidrot nesaprasto. Īpaši mani interesē procesi organismā, slimības patoģenēze un organisma aizsardzības mehānismi līdz pat molekulāram līmenim – šī interese mani palēnām aizvadījusi klīniskās patoloģijas virzienā".

Nākošajā studiju gadā ERASMUS+ programmas ietvaros studente praktizēsies Vīnes Veterinārajā universitātē. Pēc 6 gadu veterinārmedicīnas pamatstudiju beigšanas S. Lapsiņa plāno meklēt iespēju ārzemēs specializēties izvēlētajā nozarē, lai kļūtu par Latvijai vērtīgu klīniskās patoloģijas speciālisti un celtu veterinārmedicīnas līmeni kopumā.

Dairis Ozoliņš ir no Priekuļu novada Veselavas pagasta un studē Tehniskās fakultātes studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne" 3. kursā. Uzrādot ļoti augstus rezultātus ne tik vieglajās inženierstudijās, students spējis pievērsties arī zinātniskajai darbībai un sabiedriskajām aktivitātēm. D. Ozoliņš piedalījies 3 studentu zinātniskajās konferencēs: ar publicētām tēzēm Baltkrievijā un Latvijā un ar 2 mutiskiem referātiem Starptautiskajā studentu konferencē "Students on their Way to Science". Profesora G. Uzkliņģa vadībā šī semestra laikā students izstrādājis pētniecisko darbu un sagatavojis zinātnisko publikāciju "Zobratu termiskās apstrādes novērtējums", kas ir iesniegts un apstiprināts publicēšanai Tehniskās fakultātes studentu un maģistrantu zinātniskās konferences rakstu krājumā.

No studijām brīvajā laikā D. Ozoliņš dzied LLU vīru korī, dejo Jelgavas pilsētas deju kolektīvā "Zemgaļi", kā arī darbojies LLU Studējošo pašpārvaldē. Vienu semestri Erasmus programmas ietvaros studējis Čehijā, līdz ar to pēc atgriešanās Latvijā kļuvis par ESN (ERASMUS Students Network) Jelgavas biroja viceprezidentu un bijis menotrs 4 ārzemju studentiem.

Turklāt D. Ozoliņš piedalās arī dažādos autosporta pasākumos: Latvijas čempionātā minirallijā viņa pārstāvētā ekipāža atrodas 3. vietā gada kopvērtējumā.  

LLU Senāta stipendijai var pietikties tikai valsts finansētā studiju vietā studējošs students vai maģistrants, kuram ir teicamas sekmes studijās un aktīva sabiedriskā darbība LLU labā. Stipendija tiek piešķirta uz vienu studiju gadu 160 EUR apmērā katru mēnesi.

Lana Janmere
Publicēts: 01.06.2015 17:54llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG