WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Sumināti Attīstības fonda stipendiāti

5. oktobrī LLU Jelgavas pils Sudraba zālē tika pasniegtas stipendiju apliecības dažādās Attīstības fonda stipendiju programmās. Pasākumā piedalījās arī daļa no mecenātiem un to pārstāvjiem.

Stipendiju apliecības saņēma 8 talantīgi, veiksmīgi un sabiedriski aktīvi LLU studenti 7 stipendiju programmās: Mirdzas Oškalnes, Latvijas Agronomu biedrības, Ulda Šalajeva, Artūra un Ērikas Gerhardu, Vagneru ģimenes, Jāņa Rūvalda un SIA "Konekesko".

Mirdzas Oškalnes stipendiju šajā studiju gadā saņems Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) studiju programmas "Zemes ierīcība" 5. kursa studente Felicita Kārkluvalka no Rīgas. Studente studē ar ļoti labām un teicamām sekmēm un ir nopietni pievērsusies zinātniski pētnieciskajam darbam savā specialitātē. Zinātniskā darba rezultātus "Kopīpašuma sadale reālās daļās" prezentējusi vairākās studentu starptautiskajās konferencēs Latvijā, Ukrainā un Polijā, un pēc bakalaura studiju absolvēšanas nolēmusi turpināt pētījumus maģistra studijās. Paralēli studijām iesaistījusies mērniecības praksēs un pildījusi ar zemes ierīcību saistītus pienākumus Garkalnes novada Būvvaldē. VBF prodekāns Armands Celms F. Kārkluvalku raksturo kā atbildīgu, mērķtiecīgu un sabiedriski aktīvu studenti, kura iemantojusi patīkamu attieksmi gan studiju biedru un mācībspēku, gan fakultātes darbinieku vidū. Visu studiju laiku viņa pilda kursa vecākās pienākumus un iesaistās fakultātes un specialitātes popularizēšanas pasākumos.

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendiju saņems Lauksaimniecības fakultātes 1. kursa studente Elīza Ilze Malceniece no Siguldas novada. Jaunās studentes intereses saistītas ar bioloģiju, līdz ar to bijusi vairāku gadu Valsts bioloģijas olimpiādes dalībniece. Augstus rezultātus uzrādījusi arī Valsts matemātikas olimpiādē un Valsts vēstures olimpiādē, un saņēmusi ministru prezidenta Māra Kučinska pateicību par labām un teicamām sekmēm. Savu nākotni vēlas saistīt ar agronomiju, un šajā rudenī sākusi studijas LLU, lai turpinātu vecāku darbu zemnieku saimniecībā "Bračas". "Elīzu varu raksturot kā apzinīgu, uzņēmīgu, patstāvīgu un mērķtiecīgu personību ar ļoti augstu intelektuālo potenciālu un spēju ilgstoši koncentrēties darbam. Vidusskolas laikā meitene ar lielu pašatdevi veltīja mācībām," par studenti stāsta bijusī klases audzinātāja Ilze Zīriņa-Eglīte.

Savukārt Lauksaimniecības fakultātes (LF) 4. kursa studente Terēze Stanka no Rēzeknes novada ieguvusi Latvijas Agronomu biedrības stipendiju. Studentei ir labas un teicamas sekmes studijās, turklāt viņa ar lielu atbildību piedalās izmēģinājumos un mērķtiecīgi strādā, lai iegūtu praktiskas un teorētiskas zināšanas agronomijā, it īpaši augu slimībās un aizsardzībā. Tāpat viņa iesaistās fakultātes dzīvē un sniedz atbalstu dažādu pasākumu organizēšanā. Šobrīd T. Stanka ir sākusi bakalaura darba izstrādi par agrotehnisko pasākumu ietekmi uz ziemas kviešu plankumainību attīstību. "Terēze ir pierādījusi savas zināšanas, prasmi, precizitāti un spēju strādāt patstāvīgi, tādēļ 2016. gada vasarā viņai tika uzticēta kviešu slimību izplatības un attīstības pakāpes vērtēšana visos kviešu izmēģinājumos, kas ierīkoti LLU mācību un pētījumu saimniecībā "Pēterlauki" un kur bija nepieciešama slimību noteikšana attīstības dinamikas vērtēšana," par studentes darbu stāsta LF profesore Biruta Bankina. Paralēli pētnieciskajām aktivitātēm T. Stanka guvusi pieredzi Erasmus+ apmaiņas studijās Čehijā un vada ESN Jelgavas tīklu, veicinot ārvalstu studentu integrēšanos Latvijā un universitātē.

Jāņa Rūvalda stipendiju ieguvusi Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" 3. kursa studente Laura Jansone no Mārupes novada. Studentei ir teicamas sekmes studijās, it īpaši profilējošos studiju kursos ķīmijā. Sākta arī zinātniski pētnieciskā darbība, ko apliecina studentes dalība starptautiskajā studentu konferencē "Students on their Way to Science" ar ziņojumu "Dārzeņu kvalitāte Latvijas lielveikalos". "Studenta dzīve neaprobežojas tikai ar labām un teicamām sekmēm studijās. Jau kopš pirmā kursa iesaistos PTF Studējošo pašpārvaldē. Savas gaitas sāku kā aktīviste, piedaloties pasākumu organizēšanā, taču jau otrajā kursā veicu Kultūras virziena vadītājas pienākumus. Tāpat esmu PTF domes locekle, LLU Studējošo pašpārvaldes domniece, LLU Konventa un Senāta locekle," stāsta L. Jansone.

Savukārt "Konekesko" stipendiju ieguvušas 2 studējošās – Meža fakultātes (MF) studiju programmas "Mežinženieris" 2. kursa studente Inga Vēvere no Smiltenes novada un Tehniskās fakultātes studiju programmas "Lietišķā enerģētika" 2. kursa studente Kristīne Sipāne no Madonas novada.

I.Vēverei ir labas un teicamas sekmes studijās un aktīva sabiedriskā darbība. Viņa ir MF studentu biedrības "Šalkone" biedre un palīdz organizēt pasākumus un sponsoru atbalstu tiem. "Kopā ar citiem MF studentiem  viņa 2016. gada jūlijā piedalījās mācību ekskursijā Augustovā (Polijā), kur iegūtas papildu zināšanas meža apsaimniekošanā. Prakšu laikā papildinātas zināšanas medniecībā un medību saimniecībā, iegūstot mežstrādnieces un motorinstrumenta operatores apliecību. Studente ir komunikabla, prot uzturēt labas attiecības ar kursa biedriem un ir atbildīga par kultūras pasākumu organizēšanu kursā. Sabiedriskajā darbā Inga nebaidās uzņemties vadību, lai darbs ritētu raitāk un organizētāk," studenti raksturo MF asociētais profesors Aigars Indriksons.

Turpretim K. Sipāne teicamas sekmes uzrādījusi ķīmijas studiju kursa apguvē. Veiksmīgi īstenojot mācību praksi a/s "Sadales tīkli", studente ir pārliecinājusies, ka savu profesionālo karjeru vēlas saistīt ar enerģētiku un darbu šajā uzņēmumā. Asociētā profesore Māra Dūma studenti raksturo kā mērķtiecīgu un ar ļoti nopietnu attieksmi pret studijām. Kristīnes intereses ir plašas un iekļauj ne tikai dabaszinātnes, bet arī kultūras aktivitātes. Ar labām sekmēm studente ir piedalījusies dažādos vokālistu konkursos un absolvējusi Cesvaines mūzikas un mākslas skolu.

Ulda Šalajeva stipendiju rudens semestrī ieguvusi Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" 3. kursa studente Alise Trifane no Gulbenes novada, kas uzrādījusi labas un teicamas sekmes, iesaistās zinātniski pētnieciskajā darbā un sabiedriskajās aktivitātēs. "Alise ir sabiedriski aktīva, atsaucīga, centīga, mērķtiecīga un sevi pierādījusi kā studenti ar augstu atbildības sajūtu. Studente aktīvi darbojas VBF Studējošo pašpārvaldē un nodarbojas ar studentu problēmjautājumu risināšanu gan saistībā ar dienesta viesnīcām, gan studiju programmām. Viņa ir arī ievēlēta fakultātes domē un stipendiju komisijā," studentes aktivitātes min VBF dekāne, profesore Daiga Zigmunde. Līdztekus tam A. Trifane jau no pirmajām studiju dienām veic brīvprātīgo darbu Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā un pilda zinātniskā asistenta pienākumus, iesaistoties pētījumos par purvu monitoringu, gaisa piesārņojumu un lauksaimniecības SEG emisijām.

Taču A. Trifanes kursa biedrene studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība" Rūta Kalniņa saņēmusi Vagneru ģimenes stipendiju. Rūta ir no Burtnieku novada un šobrīd studē 3. kursā. "Manas sekmes ir labas un teicamas, ārpus studijām aktīvi iesaistos studenšu korporācijā "Varavīksne", fakultātes studējošo pašpārvaldē, kur esmu Akadēmiskā virziena vadītāja. Tā kā pati biju Erasmus+ apmaiņas programmā Krakovas Lauksaimniecības universitātē (Polija), pieteicos kļūt par mentori apmaiņas studentiem, jo ir ļoti svarīgi ārvalstniekiem palīdzēt iejusties vietējā vidē," par sevi stāsta Rūta Kalniņa. Studentes augsto atbildības sajūtu, akurātumu un organizatoriskās prasmes akcentē gan VBF Studējošo pašpārvaldes vadītāja, gan korporācijas "Varavīksne" pārstāves. Viņa spēj veiksmīgi apvienot studijas ar sabiedriskajām aktivitātēm universitātē un ārpus tās.

Lana Janmere
Publicēts: 10.10.2016 11:28llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG